Regulamin + RODO + Cennik

REGULAMIN HOTELU AMBER SUITE

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
Ogólne warunki rezerwacji:
1. Zasady ogólne:
1.1 Amber Suite stawia sobie za cel zapewnienie Gościom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Gościa określają Ogólne Warunki Rezerwacji i pobytu zwane dalej warunkami.
1.2 Amber Suite świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących warunków, Gość proszony jest o zgłoszenie zastrzeżeń w recepcji w celu ich eliminacji.

1.3 Hotel Amber Suite to obiekt przeznaczony dla dorosłych oraz młodzież, która ukończyła 14 rok życia. 

2. Rezerwacja pobytu.
2.1 Zgłoszenie pobytu wypoczynkowego w Amber Suite następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości, w określonym terminie.
2.2 Rezerwacje gwarantowane są do godziny 18.00 w dniu przyjazdu, o ile nie zostanie zgłoszony późniejszy przyjazd.
3. Warunki płatności.
3.1 Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
3.2 Przy zgłoszeniu pobytu, Gość zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości co najmniej 30% ustalonej ceny pobytu.
3.3 Pozostała część należności za pobyt powinna być wpłacona przez Gościa w dniu przyjazdu w recepcji lub przelana na rachunek bankowy (nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu).
3.4 Amber Suite zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłata nie została przekazana w sposób określony w punktach 3.2 i 3.3 .
3.5 W przypadku nie wykorzystania przez Gościa, z jego winy, całości opłaconych świadczeń ich równowartość nie podlega zwrotowi.

3.6 Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie drogą mailową na adres biuro@ambersuite.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciagu 7 dni od daty zgoszenia. 

4. Warunki pobytu.
4.1 Pokój standard bądź apartament wynajmowany jest na doby.
4.2 Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
4.3 Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując lub wynajmując bezpośrednio pokój czy apartament, przyjmuje się, że wynajem nastąpił na jedną dobę.
4.4 Możliwość przedłużenia pobytu ponad okres wskazany przez Gościa powinna nastąpić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu. Przedłużenie pobytu nastąpi w miarę posiadanych miejsc noclegowych.
4.5 Hotel ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
• profesjonalną i uprzejmą obsługę
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
4.6 Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
• budzenie o wyznaczonej godzinie
• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
• przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu
4.7 Gość nie może przekazywać, odstępować wynajętego pokoju lub apartamentu innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należność.
4.8 Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju Gościa w godzinach od 7.00 do 22.00.
4.9 Amber Suite może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
4.10 Gość zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad związanych z bezpieczeństwem p.poż.
4.11 Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Zastrzega się możliwość odstępstw, w przypadku, gdy na terenie organizowana jest impreza okolicznościowa.
4.12 W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu, zagrażającego interesom innych, hotel może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
4.13 Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania.
4.14 W Hotelu Amber Suite obowiązuje zakaz palenia papierosów. Amber Suit zastrzega sobie prawo do obciążenia
 Gości za palenie papierosów w pokojach oraz wystawienia rachunku na kwotę 250 zł za odświeżenie pokoju.
4.15 Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.

4.16 Miejsca parkingowe są odpłatne 30 zł / doba, korzystanie z płatnego parkingu jest dobrowolne.

4.17 Opłata miejscowa jest pobierana przez hotel od osób fizycznych, przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,50pln za każdą rozpoczętą dobę pobytu od 1 osoby.
5. Odpowiedzialność.
5.1 Amber Suite nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach bądź apartamentach. Przedmioty wartościowe można zdeponować na czas pobytu w recepcji.
5.2 Amber Suite nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe nie oddane przez Gościa do depozytu.
5.3 Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
5.4 W przypadku powstania z winy Gościa szkody innej, niż określona powyżej, powstałe z tego tytułu koszty pokrywa Gość.
5.5 Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5.5 Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
5.6 Amber Suite nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Gości rezygnujących z pobytu wypoczynkowego w trakcie jego trwania.
5.7 Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
6. Rezygnacja z pobytu
6.1 Rezygnacja Gościa z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia.
6.2 W przypadku rezygnacji Gościa w okresie:
• do 30 dni przed planowanym terminem pobytu bezkosztowa anulacja (pomniejszona o opłatę manipulacyjną /100 zł)
• 29 -21 dni przed planowanym terminem pobytu 30% wartości pobytu
• 20-7 dni przed planowanym terminem pobytu 50% wartości pobytu
• krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem pobytu 100% wartości pobytu.
6.3 W sytuacji, gdy Gość uiścił całą kwotę należną za zarezerwowany pobyt, a nie dokonał zgłoszenia rezygnacji, Amber Suite zastrzega sobie prawo zatrzymania całości zapłaconej kwoty lub wystawienia vouchera do wykorzystania kwoty w innym terminie wyznaczonym przez Gościa w miarę dostępności miejsc. 

RODO Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Janiszewski Hotel Amber Suite ul. Puławska 3, 72-415 Międzywodzie NIP 857-106-57-06

adres e-mail: recepcja@ambersuite.pl

tel. +48 730 16 16 16 

 

 

 1.  Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

 1. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

 

 1. Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

 

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne,  transportowe, kurierskie.

 

 1. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

 

 1.   Informacje o przysługujących uprawnieniach: 

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
 2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 

 1.  żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu,

 1. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,

- przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,

- dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/

warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych: 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego

Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 

 1.  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.

Zapisz się, a będziesz otrzymywał wszystkie najnowsze i promocyjne oferty 


Zapraszamy